Mina tjänster:
Olika terapiformer:

 

 

Trauma terapi med EMDR

I traumaterapi arbetar man med att skapa trygghet omkring den som söker hjälp, så att det inte sker en retrauma.

Många människor söker hjälp för att det befinner sig i något slags smärttillstånd. Under arbetets gång framkommer det ofta att det finns ett djupt trauma med i orsaksbilden. Då är det viktigt att arbeta med traumat.

Om du väljer att arbeta med din trauma så är det viktigt att du känner dig trygg och inte riskerar att bli traumatiserad igen under behandlingen. Du som klient ska också ha möjlighet att ”dra i handbromsen” om det börjar bli för jobbigt. Vägen tillbaka från att ha upplevt ett trauma och sedan drabbas av ett posttraumatiskt stresstillstånd, kan vara lång om man inte får hjälp. Stressen ligger dessutom ovanpå det vardagliga livets krav.

 

Förklaring av EMDR

EMDR är en förkortning av "Eye Movement Desensitisation and Reprocessing ". Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Även om traumat kanske ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Till dags dato har EMDR-metodens effektivitet för andra typer av problem än posttraumatisk stress ännu inte belagts forskningsmässigt.

Du ska inte behandlas med psykoterapi, inklusive EMDR, när dina livsbetingelser eller andra omständigheter inte tillåter dig att arbeta tryggt eller ger terapin möjlighet till ett vettigt resultat. Även om EMDR kan ge resultat på kort tid behöver du förbereda dig för att kunna följa behandlingen fullt ut.
Du bör bara gå EMDR-behandling hos en terapeut som är legitimerad att arbeta med psykoterapi och som har en särskild utbildning godkänd av EMDR International Association, EMDRIA. Som med all annan psykoterapi skall det kännas bra att arbeta med sin terapeut. Du skall känna dig fri att fråga din terapeut om dennes EMDR-utbildning och hans eller hennes allmänna erfarenhet av ditt problemområde.

 

Avlastningssamtal och debriefing

Avlastningssamtal och debriefing används allt mer vid krishantering inom personalgrupper som upplevt psykiskt påfrestande situationer. Syftet med avlastningssamtal innebär ett tidigt omhändertagande av personer som råkat ut för en smärtsam upplevelse. Samtalet ger möjlighet till avlastning genom att samtalsdeltagarna delger sin bild och sin upplevelse av vad som inträffat. Genom samtalet förebyggs och mildras negativa reaktioner. Alla inblandade får tillgång till samma information samtidigt. Under ett avlastningssamtal görs även en bedömning om det föreligger behov av ytterligare insatser,exempelvis debriefing.
Avlastningssamtal lägger sin tyngdpunkt vid genomgång av fakta och en spontan känsloutlevelse.
Debriefing innehåller fler faser än ett avlastningssamtal. En typisk debriefing äger rum två till tre dagar efter en psykiskt påfrestande händelse. Mötet varar i ungefär två till tre timmar. Debriefingen leds av två ledare om gruppen är större än 6 deltagare.


 

 

Psykoterapitjänst Jordan 2008 Privacy Policy Terms of Use

webmaster

www.katriinajordan.se